لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات قوماندان قوای حافظ صلح در کابل در مورد وضع امنيتی - 2003-08-06


قوماندان قوای بين المللی حفظ صلح در کابل ميگويد اگر قرار باشد که انتخابات مجوزهء سال دو هزار و چهار عادلانه و مؤفقانه داير گردد، امنيت بايد در سر تاسر افغانستان بهبود يابد.

جنرال ناربرت وان هيست قوماندان آلمانی قوای چندين مليتی حفظ صلح در کابل به خبر نگاران گفت می خواهد جامعهء بين المللی را به اين حقيقت متوجه سازد که اگر قرار باشد که انتخابات منصفانه باشد ، امنيت بايد تضمين گردد. وی گفت ناتو توسعهء صلاحيت قوای نيرومند پنج هزار نفری حفظ صلح را فراتر ازکابل به ولايات عمده تحت غور دارد. ولی تعداد کافی کشورها آمادهء فراهم ساختن ده هزار عسکر اضافی خارجی مورد نياز به چنين اقدامی نيستند.

ناتو بروز دو شنبه قوماندانی قوای بين المللی کمکی امنيتی يعنی آيسف را از آلمان وهالند بدست ميگيرد. جنرال آلمانی که دورهء قوماندانی او رو به اختتام است گفت تعداد حملات دهشت افگنی در کابل در جريان شش ماه دورهء قوماندانی او کاهش يافته است ولی تعداد وقايع در ولايات، مخصوصاً در امتداد سر حد با پاکستان در عين همين مدت افزايش يافته است.

بقايای طالبان يک جنگ چريکی را به سطح پائين در جنوب و شرق افغانستان براه انداخته و حملات شانرا درماه های گذشته افزايش داده اند.

XS
SM
MD
LG