لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشت نيم مليون افغان بوطن شان - 2003-09-19


مساعی بین المللی جهت بميان آمدن صلح و بازسازی افغانستان جنگ زده بيش از دو مليون و ۲۰۰ هزار افغان را تشويق کرده در جريان دو سال گذشته بوطن شان بازگردند. اکثر آنها از کمپ های پناه گزينان در پاکستان به افغانستان بازگشتند.

به تعقيب سقوط رژيم طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱، ملل متحد پروگرامی را ايجاد کرد تا با افغان هائی که بازميگردند کمک کرده و به آنها پول سفر خرچ، مواد غذائی و ساير موادی داد تا اسباب معيشت شان را در افغانستان فراهم کند. ملل متحد همچنان ۶۰ هزار منزل را بازسازی می کند.

اين پروگرام ملل متحد مؤفقيت چشم گيری داشته است. سال گذشته اين پروگرام به يک و نيم مليون افغان کمک کرد از پاکستان به افغانستان بازگردند.

در سال جاری اين رقم نسبت به سال گذشته کمتر بنظر می رسد ولی مامورين ملل متحد ميگويند که اين يک چيز غير عادی نيست. جک ردن، نطاق کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان در پاکستان ميگويد:“سه صد هزار نفر از پاکستان حقيقتاً رقم قابل ملاحظه ايست. دليل اينکه اين رقم چشم گير بنظر نمی رسد آن است که سال گذشته يک رقم خيلی بزرگ يک و نيم مليون نفر بوطن شان رفتند و اين بزرگترين تعدادی بود که ادارهء پناه گزينان ملل متحد طی سی سال گذشته مشاهده کرده است. در واقع سال گذشته يک سال غير عادی بود.”

مامورين ملل متحد ميگويند با فرارسيدن زمستان، اين رقم کمتر می شود. پس تعداد بازگشتی ها تحت تاثير گزارش های خشونت در بعضی نقاط کشور قرار نگرفته است. جک ردن ميگويد:“بخاطر سرحد طولانی و کنترول ناشدنی بين افغانستان و پاکستان، يک تعداد پناهندگانی که بکمک ملل متحد بازگشته بودند دوباره به پاکستان مراجعت کردند. ادارهء پناه گزينان ملل متحد بمنظور بازداری اين عمل اکنون از ماشين ثبت مردمک چشم پناهندگان استفاده می کند. اگر کسی قبلا ً ثبت شده باشد بار دوم ماشين آنرا تشخيص می کند. جک ردن ميگويد اين عمليه مانع سؤ استفاده شده است. او ميگويد "بنظر من اين عمل فوق العاده مؤثر بوده است. ما تابحال کسی را نيافته ايم که کوشش کرده باشد برای دومين بار کمک اخذ کند. ما ميدانيم که سال گذشته بعضی ها برای بار دوم کمک گرفته بودند. پس اين ماشين امسال مانع استفادهء غير مشروع شد.”

مامورين ملل متحد ميگويند تخمين يک مليون افغان هنوز هم در کمپ های پاکستان و يک تعداد نا معلوم ولی قابل ملاحظه در شهرهای آن کشور بسر می برند.

طی ۲۳ سال جنگ قبل از سقوط رژيم طالبان تا پنج مليون افغان از کشور شان فرار کردند و اکثر شان به ايران و پاکستان پناهنده شدند.

XS
SM
MD
LG