لینک های دسترسی

Breaking News

  منشی عمومی ملل متحد از تصويب قانون اساسي جد يد افغانستان تمجيد نمود - 2004-01-16


کوفي انان منشي عمومي ملل متحداز تصويب قانون اساسي جديد افغانستان که راه را براي اولين انتخابات آزاد در سال جاری باز خواهد کرد تمجيد نمود. او همچنان روز پنجشنبه گفت حالا وقت تدوير يک کنفرانس تعقيبيه نشست بن است که در سال ۲۰۰۱‏ در جرمني داير شد وپلاني طرح کرديد که به تشکيل يک حکومت جديد در افغانستان منجر شد.

لخظر براهيمي نماينده خاص منشي عمومي ملل متحد براي افغانستان که کارش بپايان رسيده نيز روزپنجشنبه در جلسه شوراي امنيت ملل متحد خطابه ايراد کرد و تصريح نمود که تصويب قانون اساسي جديد در افغانستان اميدواريهاي بزرگي را نويد ميدهد.

لخظر براهيمي همچنان گفت اما مامورين افغان با چالشهاي بزرگي جهت تطبيق قانون اساسي جديد تصويب شده مقابل هستند. وي علاوه کرد، مامورين افغانی بايد امنيت را در سرتاسر کشور بهبود، قوانين را تحکيم بخشيده و اساس حکومت مردمي راُبعد وسيعتر داده وباز سازي را تسريع نمايند. لخظر براهيمي همچنان گفت اما در جريان سال گذشته نشانه هاي زيادي موجود بود که اين اهداف برآورده نشد. وي علاوه کرد، در بعضی مناطق افغانستان امنيت کامل موجود نيست ملل متحد هشدار داده که انتخابات شايد بخاطر مشکلات امنيتي که مساعي نامنويسي راي دهندگان را صدمه زده به تعويق انداخته شود.

باساس موافقات بن، انتخابات بايد در ماه جون سال جاري مسيحي داير گردد. اما ناظرين و مفسرين گفته اند که رسيدن باين هدف ناممکن است. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان گفته که وي در آن انتخابات کانديد خواهد بود.

XS
SM
MD
LG