لینک های دسترسی

Breaking News

تجهيزات عصری  غنی  ساختن  يورانيوم  در ايران کشف شده است. - 2004-02-19


۰منابع ديپلوماتيک می گويند ادارهء بين المللی انرژی ذروی تجهيزات عصری غنی ساختن يورانيوم را در ايران يافته است. اين ديپلوماتها که نخواستند نام شان افشا شود گفتند سيستم غنی سازی يورانيومی که ديده شده ظرفيت پروسس کردن يورانيومی را دارد که از آن برای مواد سوخت ذروی و همچنان سر گلوله های ذروی استفاده شده می تواند. ادارهء بين المللی انرژی ذروی که مفتشين آن در ايران هستند و تحقيق ميکنند که آيا ايران مخفيانه سعی داشته سلاح ذروی را انکشاف دهد يا نه، تبصره نکرده است .

ديپلوماتها می گويند اين تجهيزات در يک پايگاهء قوای هوائی در بيرون از تهران ديده شده و شک و ترديد هايی را در مورد ادعای ايران که نظاميان آنکشور در پروگرام ذروی دخيل نيستند ايجاد می کند. ايران اصرار دارد که پروگرام ذروی آن کشور برای مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG