لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان قبايلی پاکستان تسليم ميشوند - 2004-04-23


در پاکستان ريش سفيدان قبايلی در يک منطقهء کوهستانی دوردست می گويند پنج تندرو اسلامی که تحت تعقيب هستند وعده داده اند که فردا خود را بيک جرگهء بزرگ عنعنوی تسليم کنند. رهبران محلی می گويند حکومت موافقه کرده که به تعقيب اخذ تضمينات از قبيلهء شان به آنها اجازه بدهد در منطقهء هم سرحد افغانستان زندگی کنند.

پنج شورشی قبايلی به کوهستانات صعب العبور منطقهء نيمه خودمختار وزيرستان جنوبی پناه برده اند. طبق ادعا آنها رهبری مقاومت شديد را عليهء عمليات نظامی پاکستان بمنظور دستگيری اعضای متواری شبکهء دهشت افگنی القاعده در منطقهء نزديک سرحد افغانستان، بعهده داشتند.

ملک انور يک رهبر ارشد قبايلی ميگويد اين افراد تحت تعقيب به تعقيب مذاکرات دامنه دار با اعضای شوراهای منطقوی، موافقه کردند که در صورت عفو تسليم شوند. او ميگويد ريش سفيدان قبایلی، اعضای شوراهای محلی و مقامات نظامی در يک جرگهء خاص در شهر شکی در نزديک سرحد افغانستان اشتراک می کنند. او ميگويد:

“شورشیان قبایلی در محضر جرگه تعهد خواهند کرد که به تندروان القاعده و افغانی در منطقه پناه ندهند. ریش سفیدان قبایلی میگویند این افراد همچنان تعهد خواهند سپرد تا بفعالیت های تندروی علیۀ اهداف خارجی و حکومتی در داخل سرحدات افغانستان دست نزنند."

او ميگويد در بدل آن حکومت اين افراد را بشمول نيک محمد، ملک قبيله، توقيف نخواهد کرد. مامورين حکومت پاکستان در مورد اين معامله تفصيلی ارائه نکرده اند.

گمان برده ميشود که منطقهء سرحدی پاکستان صدها دهشت افگن مظنون القاعده و افغان را که از جنگ تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان فرار کرده اند، پناه ميدهد.

عساکر پاکستانی، ماهء گذشته طی يک تهاجم عمده بيش از ۶۰ تندرو مظنون را در منطقه بقتل رسانيدند. در حدود ۱۶۷ تن از افراد قبايلی و خارجيانی که برای القاعده می جنگيدند درين عمليات دستگير گرديدند. همچنان ۴۶ عسکر پاکستانی نيز کشته شدند.

ده ها مظنون ديگر که توانستند فرار کنند نيز گمان برده می شود در جانب پاکستانی سرحد پنهان شده باشند.

XS
SM
MD
LG