لینک های دسترسی

افتضاح بدرفتاری بمقابل زندانيان عراقی در برتانيه - 2004-05-10


جفری هون وزير دفاع برتانيه ميگويد دو قضيهء حقوقی مربوط به بدرفتاری احتمالی با زندانيان عراق توسط عساکر برتانيه به مراحل پيشرفته ای تصميم گيری برای تعقيب قانونی رسيده است. ولی وی امروز به پارلمان برتانيه گفت شک و ترديد های وجود دارد که تصاوير ادعای بد رفتاری که هفتهء گذشته در يک نشريه نشر شد مؤثق است. وی گفت نشانه های قوی موجود است که موتر های که درين تصاوير ديده ميشود در زمانی که مورد سوال است ، در عراق نبوده است. قبل بر آن تونی بلير صدراعظم برتانيه گفت حکومت در نظر دارد قسمتهايی از اتهامات کميتهء بين المللی صليب احمر را در مورد اين بدرفتاری ها نشر کند.

سازمان عفو بين المللی مستقر در لندن گفت برای نخستين بار در ماه می گذشته به حکومت برتانيه هشدار داده بود .

XS
SM
MD
LG