لینک های دسترسی

محکوم شدن يک عکسر امريکايي بخاطر افتضاح سورفتار با زندانيان عراقي - 2004-07-10


يک عسکر زن مهتم به بدرفتاري با زندايان در محبس ابو غريب بغداد حالا با اتهامات ديگر يعني وقاحت زشتي متهم شده که با افتضاح سورفتار ارتباط ندارد. لندي انگلند يک عسکر امريکايي به پنج اتهام وقاحت وزشتي براساس فرمان عمومي اردو متهم شده که توليد و داشتن عکس هاي مشخص جنسي را منع قرارميدهد اين عسکر زن همين حالا با اتهامات حمله بر زندانيان عراقي ، بد رفتاري با زندانيان و روش هايي که قواينظامي امريکا را بدنام ميسازد مواجه است. از هفت عسکر امريکا متهم به افتضاح سورفتار با زندانيان عراقي شش تن هنوز به اتهامات مواجه ميباشند نفر هفتمي به جرمش اعتراف کرده و بيک سال حبس محکوم شد شناخته شد.

XS
SM
MD
LG