لینک های دسترسی

قواي امنيتي افغانستان توانسته اند از بيست حادثه بزرگ ناگوار بخصوص در پايتخت آنکشور جلوگيري نموده اند - 2004-10-07


علي احمد جلالي وزير امور داخله دولت انتقالي افغانستان ميگويد که قواي امنيتي توانسته اند از بيست حادثه بزرگ ناگوار بخصوص در پايتخت آنکشور جلوگيري نموده اند

XS
SM
MD
LG