لینک های دسترسی

مظاهره  هزاران نفر در  پاکستان بر ضد  حمله اخير  بم - 2004-10-08


هزاران حامي يک گروه تندرو سني مذهب در پاکستان اجتماع احتجاجيه در بخش مرکزي پاکستان داير کرده و تعهد کردند که انتقام بم گذاري را که چهل نفر را بقتل رسانيد خواهند گرفت شاهدان در شهر ملتان ميگويند مظاره کنندگان راه ها را مسدود ساختند، تاير هاي موتر ها را آتش زدند و شعار هاي عليه حکومت و اقليت شيعه مذهب که مسؤل اين حمله روز پنجشنبه خوانده شده اند، سر دادند مظاهره امروزي با وصف تعبيه صد ها پوليس و عسکر و ممانعت همه اجتماعات مذهبي از طرف حکومت داير گرديده بود پوليس ميگويد هدف انفجار روز پنجشنبه در ملتان اعضاي گروه تندرو سني مذهب سپاه صحابه بود آنها اولين سالگرد اعظم طارق رهب ر مقتول شانرا برگزار کرده بودند

XS
SM
MD
LG