لینک های دسترسی

سرور  راي دهندگان افغان در جريان راي  دهي - 2004-10-09


مردم افغانستان در اولين انتخابات مستقيم رياست جمهوري در حاليکه در مراکز راي دهي صف بسته بودند شادمان و مسرور بودند.

مشتاقين راي دهي صبح وقت به مراکز راي دهي رسيده بودند و در برابر هراس از کدام خشونت در جريان راي دهي بي اعتنا بودند. در سرتا سر افغانستان روحيه مردم در مراکز راي دهي جشنگونه بود و تعداد زيادي از مردم آزادنه و بر ملا درباره نظريات سياسي شان با خبر نگاران صحبت ميکردند.

در کابل محمد محي الدين يک مرد هشتاد ساله به آژانس خبر رساني رويتر گفت آمده است تا براي آينده اش راي بدهد. وي گفت هفده عضو خانواده او نيز در صف انتظار ميکشند که شامل دو زن او، سه دختر و يک نواسه دختر است.

پناهندگان افغان که در پاکستان بسر ميبرند اولين کساني بودند که راي دادند. مقدسه صديقي خانم نزده ساله که اولين زن بود که درين انتخابات راي داد به خبر نگاران گفت نميتواند احساساتش را از شادي زياد توضيح دهد.

XS
SM
MD
LG