لینک های دسترسی

شمارش آرا در افغانستان به پايان رسيد - 2004-10-26


شمارش آرا براي انتخاب رئيس جمهور در افغانستان با برنده شدن حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستا به پايان رسيد محمد يونس قانوني وزير سابق معارف با تفاوت زياد شخص دوم است رئيس تخنيکي امور انتخابات گفت که شمارش آرا در وقت معينه به پايان رسيد اما تحقيق کنندگان هنوز صد صندوقي را بررسي ميکنند که ادعاي جعلکاري شده است مامورين انتخابات ميگويند که انها نتايج انتخابات نهم نوامبر را تا زماني اعلان نميکنند که تحقيق کنندگان روي بي نظمي هاي ادعا شده از جانب رقباي حامد کرزي به پايان نرسد که شايد تا اخر هفته تکميل شود مراسم حلف وفاداري کسيکه برنده ميشود يک ماه بعد صورت خواهد گرفت حامد کرزي که بايد براي جلو گيري از دور دوم بايد بيش از پنجاه فيصدرابدست مياورد ، اکنون ۵۵ فيصد آرا را بدست اورده است وي با اين تعهد براي رياست جمهوري خود را کانديد کرد که بعد از يک ربع قرن جنگ ، سويه زندگي افغانها را بلند ببرد

XS
SM
MD
LG