لینک های دسترسی

طرح متهورانه پرويز مشرف در مورد کشمير - 2004-10-26


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان طرح جديد و جسورانه در مورد کشمير منقسم شده يک مباحثه سرتاسر را براه انداخته و عکس العمل هاي از رهبران جدائي طلب کشمير را نيز ببار اورده است بروز دوشنبه ، جنرال مشرف موقف چندين دهه پاکستان را مبني بر اينکه همه پرسي يگانه راه حل مساله کشمير است ، تغيير داد وي همچنان اين مفکوره را که خط آتش بس يا خط کنترول به يک سرحد دائمي تبديل شود رد کرد رئيس جمهور پاکستان گفت ، راههاي ديگر در مورد ، آزادي کشمير ويا کنترول مشترک هند و پاکستان و غير نظامي سازي منطقه ميباشد مسلمانان جدائي طلب در کشمير هند ميگويند که پيشنهادهاي جديد » مثبت « بوده و » راه حل « خواهد بود انها همچنان گفتند که رئيس جمهور مشرف سعي ميکند در مورد اينکه کشمير بخشي از پاکستان باشد ، انعطاف پذيري نشان بدهد هردو کشور هند و پاکستان ادعاي مالکيت تمام اين منطقه هيماليا را دارند که اين معضله علت دو جنگ از جمله سه جنگ بين دو کشور شده است

XS
SM
MD
LG