لینک های دسترسی

Breaking News

ترک آخرين پوسته  نظامي امريکا  در حوزه غير نظامي کورياي جنوبي - 2004-11-01


ايالات متحده آخرين پوسته نظامي خودرا در حوزه غير نظامي شده بين کورياي شمالي و جنوبي به قواي کورياي جنوبي داده است. يک سخنگوي قواي ايالات متحده ميگوي دسر از نيم شب امروز يک شنبه تامين امنيت در پانمونجون ، يادهکده متارکه واقع در قلب حوزه غير نظامي ساخته شده به رقبه ۴ کيلومتر مربع جز مسئوليت کورياي جنوبي مي باشد. ايالات متحده همچنان پوسته نظارت وديده باني »کوليت « خودرا در کورياي جنوبي ، که آخرين پوسته مواظبتي در امتداد سرحد بود ، به قواي کورياي جنوبي داد. اين انتقالات جز يک کاهش وسيعتر عساکرايالات متحده در کورياي جنوبي است که در نظردارد تا سال ۲۰۰۸ ۱۲٫۵۰۰ به تعداد عسکر خودرا از آن کشور خارج خواهد ساخت . پانمون جون محلي است که در آن براي ختم جنگ کوريا در ۱۹۵۳ متارکه امضا شد .

XS
SM
MD
LG