لینک های دسترسی

Breaking News

امضاي سند تفاهم  بين برما و چين - 2004-12-05


بقرار گذارش برما و چين يک سند تفاهم را در مورد براه انداختن مذاکرات جهت مواظبت ازسرحد و رسيگي به مسايل سرحدي امضا کرده اند . آژان سرسمي سين هواي چين گف ت اين توافق بروز يکشنبه از جانب جنرال جي ژينفنگ ، معاون رئيس عمومي ارکان جرب اردوي نجات مردم چين و جنرال توره شوي من ، رئيس ارکان حرب قواي نظامي برما امضا شد. سين هوا گفت اين موافقه در امر تبادله همکاري در بين دو کشور بر موضوعات دفاعي سرحدي و تامين ثبات در آن ساحه سرحدي کمک خواهد کرد . ايم موافقه مچنان باعث تشديد جنگ بمقابل جرايمي چون قاچاق مواد مخدر در ساحه سرحدي خواهد شد. جنرال جي و هيات همراه اش بروز چهادر پنسيه واردرنگون شدند و قرار بوداواخر المروز يکشنه به چين عودت کند .

XS
SM
MD
LG