لینک های دسترسی

Breaking News

امواج  بلند بحر » تسونامس « - 2004-12-26


تسونامس امواج اقيانوس است که در اثر بروز تشنج در بستربحر ايجاد ميگردد. اين امواج ميتواند به ارتفاعات و سرعت بسيار زياد برسد و قادر خواهد بود به فواصل بسيار دور طي طريق کند . تسونامس ميتواند بطور عادي ذريعه وقوع زلزله در عمق آب ايجادشود اما همچنان ميتواند با لغزش هاي زمين ، انفجارات و يا فوران مواد مزابه زمين و حتي انفجارات بوجود آيد . زمين شناسان ميگويند امواج بلند بحري تسونومس اکثر حين سير و حرکت کسب سرعت کرده و با نزديک شدن به سواحل ، که عمق آب آن جاه ها کمتر است قدرتمندتر مي گردد. تسوناميس ميتواند به هرسمت از مرکز ثقل و محور زلزله گسترش يابد ، بدين معني که ميتواتند به کشور هائيکه هزار ها کسيلومترا.ز مرکز ثقل آن فاصله دارند رسيده صدمه زنند.

XS
SM
MD
LG