لینک های دسترسی

پيوستن عساکر جاپاني  به مساعي  امداد  در جنوب آسيا - 2005-01-24


در حدود يک هزار عسکر جاپاني به عمليات امداد در ولايت آچه اندونيزيا پيوسته اند . انتظار ميرود اين عساکر براي بهبود بخشيدن به اوضاع و جلو گيري از شيوع امراض بعد از زلزله شديد و ويران کننده ماه گذشته کار نمايند. مامورين جاپاني ميگويند تا کنون تصميم گرفته نشده که اين عساکر براي چه مدتي درين منطقه فاجعه زده خواهند ماند. ماموريت آنها در اندونيزيا در جلايان جنگ دوم جهاني تحت اشغال جاپان قرار داشت، توجه جهانيان را به خود جلب کرده است. مامورين اندونيزيا ميگويند مساعي کمک هاي عاجل در ساحات جنوبي جزثيره سوماتراکه شديد ترين آسيب را ديده تخفيف يافته و قواي نظامي از ايالات متحده و ساير کشور ها که براي کمک در عمليات نجات به آچه رفته بودند، براي عزميت از اين ولايت آمادگي ميگيرند. کارمندان عمليات امداد ملل متحد ميگويند انتظار ميبرند که عمليات امداد در ولايت آچه اندونيزيا بتدريج تحت اداره ملکي ها قرار گيرد. يک زلزله شديد قسمتهاي از جزاير نيکوبار را در غرب اندونيزيا امروز تکان داد ولي از تلفات و يا خسارات گزارشي داده نشده است. تکانهاي اين زلزله که شدت آن بر روي معيار ريکتر شش اعشاريه سه ثبت گرديده بسيار ضعيفتر از زلزله شديد و وسيعي بود که موجب امواج توفاني بحر هند گرديد. زلزله شناسان ميگويند مرکز زلزله امروزي در تقريباً چهار صد کيلو متري شهر بنده آچه قرار داشت.

XS
SM
MD
LG