لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي رهبرشورشيان چييچن از  روسها براي در پيش گيري مذاکرات صلح - 2005-02-07


اسلام مسقدوف ، رهبر شورشيان چيچين از حکومت روسيه تقاضا کرده است گفت و شنود هاي صلح را جهت اختتام سالها جنگ در جمهوري جدائي طلب چيچنيا در پيش گيرد . مسقدوف در يک مصاحبه با روزنامه روسي » کومرسنت« ، که امروزدوشنبه بنشر رسيده، تائييد کرده است که در يک حرکت حسن نيت بمقابل ماسکو ، خواستار خواستار قايم شدن آتش بس تا تاريخ ۲۰ فبروري شده و يک مذاکره کننده را براي پيشبرد مساگعي صلح تعين کرده است . ر۰بر شورشسيان چيچثين ميگويد اگر کريملن او تعقل کار گيرد جنگ در چيچينيا مي تواند در ميز مذاکراه حل و فصل گردد و اگر معقول فکر نکند براي دمت مديد ادامه خوزاهد يافت . مامروينروسي پيوسته از پيش گيري مذاکدات با مسقدوف ابا ورزده اند و اورا يک تن دهشت افگن خوانده و متهمبه به حمله بر افراد ملکي ميسازند . قواي روسي طي اکثر مدت زمان در يک دهه اخير عليه شورشيان چيچين جنگيده اند .

XS
SM
MD
LG