لینک های دسترسی

اشتراک صد ها نفر در مراسم تدفين حريري  در بيروت  - 2005-02-16


تخمينا دوصد هزار نفر از عزاداران امروز چهارشنبه در مرکز بيروت جمع شدند به رفيق حريري ، صدراعظم سابق و مقتول براي اخرين بار اداي احترام نمايند. جنازه حريري دو روز بعد از ان در مسجد بيروت گذاشته شد که در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در موتر با ۱۴ نفر ديگر کشته شد هزارن نفر از عزاداران ، شعار هاي ضد سوريه را در حالي فرياد ميزدند که صفوف مردم از منزل حريري به مسجدي برده ميشد که به کمک اين ميلياردر مقتول اعمار شده بود خانواده حريري به اعضاي حکومت طرفدارِ سوريه لبنان هوشدار دادند تا در مراسم تدفين اشتراک نکنند ويليم برنز ، معاون وزارت خارجه ، که در مراسم تدفين اشتراک کرده » خروج کامل و فوري« ۱۴ هزار عسکر سوريه را از لبنان تقاضا نمود

XS
SM
MD
LG