لینک های دسترسی

Breaking News

اظها رات يونيسف درمورد کارکشي از خرد سالان افغان - 2005-02-21


صندوق وجهي ملل متحد براي اطفال ميگويد بيش از۲۰ ميليون ن کودک جهان هر روز به بيشترين حد کار گماشته ميشوند . يونيسف دريک راپور شديدي که امروز دوشنبه از جانب شعبه برتانوي آن در لندن پخش شد گفته است اکثرين اين خردسالان در بين سنين ۵ و ۱۵ اند بوده و از آنها منحيث بردگان ، معدنکاران، اطفاي شهوت و عسکر مورد استفاده بعمل آيد. يونيسف ادعا ميکند يگانه طريق هخاتمهدادن به کارکشي از کودکان خاتمهدادن به فقر است و ازدول صنعتي و پولدارجهان تقاضا مي کند سطح کم هاي انکشافيشانرا بهو دول نادار تا ۵۰ ميليارددالر ازديادبخشند . بلندترين ميزوان استفاده نامشروع از کودکان در افريقا دست ميدهد که درآن ۴۱ درصد کودکان روزانه به بيشترين ساعات کار موظف مي گردد . آسيا بدرجه دوم قرار مي گيرد چه رقم کار گيري از کودکان ۲۱ درصد است . امريکاي لاتين بدرجه سوم قردار ميگيرد و ۱۷ درصد کودکان آن مورد بهره کشي جسماني قرار مي گيرد .

XS
SM
MD
LG