لینک های دسترسی

Breaking News

تدفين  ميت پاپ - 2005-04-08


ميت پاپ جان پال دوم رهبر کاتوليکهاي جهان به منزل تحتاني کليساي سنت پيترز انتقل داده شد و بدين ترتيب مراسم تدفين او در شهر واتيکان پايان يافت. بعد از مراسم دعا خواني عامه رد بزرگترين ميدان در مقابل اين کليسا ميت پاپ که با يک تابوت چوبي عادي قرار داده شده بود به منزل تحتاني اين کليسا انتقال داده شد و در پهلوي مقبره هاي پاپهاي سابقه کليساي رومت کاتوليک گذاشته شد. صد ها رهبر جهان و صد ها هزار نفر ديگر براي اشتراک درين مراسم به روم رفته بودند . اين مراسم از نگاه تعداد اشتراک کنندگان از سر سر تاسر جهان بي سابقه خوانده شده است. بخش نهائي اين مراسم خصوصي بود و تنها کاردينالهاي عالي رتبه و دوستان نزديک پاپ جان پال دوم در حالي که تابوت او بداخل دو تابوت ديگر با محافظت بيشتر گذشاه شد و با يک تخته سنگ مرمر مسدود گرديد حاضر بودند.

XS
SM
MD
LG