لینک های دسترسی

هزاران نفر براي تماشاي  مقبره پاپ که بروي مردم باز شده صف بسته اند. - 2005-04-13


بعد از آنکه مامورين واتيکان بعد از بخاک سپاري پاپ، محل دفن وي را در اوايل امروز چهارشنبه بروي مردم گشودند، هزاران نفر درحاليکه مدالها وتسبيح ها وحمايل گل بدست دارند براي بازديد از مزار پاپ جان پال دوم صف بسته بودند. مامورين واتيکان ميگويند تعدادي از معتقدين ساعات طولاني قبل از باز شدن مزار بروي مردم در صف هاي طولاني انتظار ميکشيدند. محل ابدي پاپ در زير کليساي سنت پيتزر توسط يک تخته سنگ مرمر سفيد پوشانيده شد که نام پاپ و تاريخ پاپ بودنش بروي آن حک شده است. بعضي از زايرين سامان آلات و اشياي مذهبي رابراي تماس دادن به قبر پاپ باخود آورده اند. از زايرين تقاضا ميشود تابطور مختصر دعا نمايند تا قطار طولاني بسرعت حرکت نمايدو به ديگران فرصت برسد. بروز دوشنبه کاردينالهاي رومن کاتوليک جلسه شانرا جهت انتخاب جانشين پاپ آغاز خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG