لینک های دسترسی

رد اتهامات  مسئوليت  قسمي در  احتکار پول از جانب رژيم صدام درفروشات غير قانوني نفت از جانب  ايالات متحده وبريتانيا . - 2005-04-16


ايالات متحد۰ وبلايتانيا اين الزمات را رد کرده اند که آنها قسماً مسئول سرقت ميليارد يارد ها دالر ي اند که رژيم صدام حسين از رهگذر فروشات غير قانوي نفت به خارج ، به جيب انداخته است . مامورين امريکائي وبرتانوي در عکس العمل بمقابل تبصره هاي کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد ، که ميگويد : بسياري از وجوه و پول هاي غير قانوني عراق از پروگرام فروش نفت عراق در بدل خريداري مواد عذائي نه بلکه از قاچاق هاي نفتي بدست آمده است . عنان مدعي است ايالات متحده و بريتانيا ارسال هاي بحري غير قانوني مواد نفتي عراق از طريق اردن وترکيه را ، که هردو از پيکار برهبري ايالات متحده در عراق براي خلح صدام حمايت داشتند، ناديده گرفته اند . ريچرد گرينل ، يک سخنگوي هيات نمايندگي ايالات متحده در موسسه ملل متحد ميگويد ايالات متحده از قاچاق حمايت ندارد اما به ترکيه و اردن اجازه داد از عراق نفترا وارد کنند . ژک سترا وزير خارجه بريتانيا اين گفته عنان را رد کرد که لندن ارسال هاي بحري نفت از جانب عراق را ناديده گرفته است . درواشنگتن کونداليزا رايس وزير خارجه اياات متحده از موسسه ملل انتقاد کردو گفت آن موسسه » اگر خواسته باشد در امور بين المللي منحيث نيروي حياتي باقي ماند بايد خودرا تغيير بدهد . خانم رايس در بيانيه اي که بروز جمعه ايراد کرد گفت افتضاحات اخير شامل پروگرام فروش نفت عراق و برفتاري جنسي از جاتنب محافظين صلح ملل متحد در افريقا نشان ميدهد که ملل متحد بايد اجراات اداري خودرا تغيير ربدهد همچنانيکه دارالانشا و پروگرام هاي خودرا حتماً اصلاح سازد .

XS
SM
MD
LG