لینک های دسترسی

در اثر چپه شدن يک موتر  سرويس از سرک کوئستاني در کوه هاي آلپ سويس،  حد اقل دوازده نفر تلف گرديد.  - 2005-04-17


مقامات سويسي مي گويند پانزده تن ديگر از سرنشينان سرويس شديداً زخمي گرديده اند. اين حادثه در نزديک سرحد سويس با ايطاليه صورت گرفت. آنها ميگويند بعضي از سرنشينان سرويس هنگاميکه سرويس به طرف پاهين لول مي خورد، از کلکين هاي سرويس بيرون پرتاب شدند. اضافه تر از يکصد نفر عملهٌ نجات و هليکوپتر در محل حادثه حاضر شدند، ولي تلاش هاي شان بخاطر هواي خراب مختل گرديده است. موتر سرويس، حامل سياحين سويسي بود که به صوب ساحل مديتراهُ ايطاليه جهت اشتراک در يک سفر دريائي روان بودند.

XS
SM
MD
LG