لینک های دسترسی

Breaking News

فشرده گزارش روز نامه واشنگتن پوست در ارتباط به پلان باز سازي افغانستان


فشرده گزارش تازه روز نامه واشنگتن پوست در ارتباط به پلان باز سازي افغانستان:

روز نامه مي نويسد: بعد از سقوط رژيم طالبان در افغانستان ،حکومت امريکا يک پر وگرام هفتاد و سه مليون دالري را براي اعمار مکاتب و کلينک هاي صحي براه انداخت.ولي نواقص در طرح نقشه هاي تعميراتي و ساير مشکلات ، دامنگير اين مساعي گرديد.

در ماه سبتمبر سال ۲۰۰۲،تقريبا يکسال بعد از انکه قواي ائتلاف، برهبري امريکا،طالبان را از قدرت خلع کرد،ايا لات متحده امريکا مساعي جدي را براه انداخت که به اساس ان بايد الي ختم سال ۲۰۰۴ در حدود يکهزار عمارت مکتب و کلنيک صحي اعمار و ترميم ميگرديد. اما ، طوريکه اسناد نشان ميدهد ،نواقص در نقشه هاي تعميراتي و اشتباهات ساختماني،رسيدن به اين هدف را بسيار بعيد ساخت.

روز نامه خاطر نشان ميسازد که ارقام نشر شده از طرف کانگرس نشان ميدهد که الي ماه سبتمبر سال ۲۰۰۴، با استفاده از پروگرام هفتاد و سه مليون دالري اداره انکشاف بين المللي صرف صد پروژه تکميل شده که اکثرا عمارات موجود بوده که ترميم و نوسازي شده است.

روز نامه واشنگتن پوست به ادامه مي نويسد که اسناد داخلي و بيش از صد مصاحبه در واشنگتن و کابل،يک سلسله اشتباهات و قضاوت هاي نادرست را در مورد اين پروژه افشا کرد. ايا لات متحده امريکا اين پروژه را با عجله براه انداخت تا قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري اواخر سال ۲۰۰۴ افغانستان، نتايجي از اين پروژه بدست ايد.

مساعي براي اعمار عماراتي به معيار تعميرات امريکا که در مقابل زلزله مقاومت داشته باشد، به برخورد هاي فرهنگي ،تاخير، و بگفته يک مامور اداره انکشاف بين المللي، مصارف فوق العاده منجر گرديد.افغان ها شکايت کردند که نقشه هاي اوليه براي سقف عمارات بدون داشتن وسايط ثقيل تعميراتي مانند کرين، در نواحي روستائي مشکلاتي ببار اورد.و موقعيکه اين نقشه ها اصلاح گرديد ،سقف عمارات طوري ساخته شد که مقاومت سنگيني برف هاي افغانستان را نداشت.

کارمندادن محلي افغان که با روش هاي ساختماني امريکا اشنائي نداشتند، بعضا کار هاي ناقصي انجام ميداند. روز نامه وانشگتن پوست به حواله بعضي اسناد خاطر نشان ميسازد که در اغاز، اداره انکشاف بين المللي امريکا ، و قراردادي عمده ان يعني شرکت خصوصي لوئي برگر، مستقردر ايا لت نيو جرسي ، بصورت کافي از پروژه مراقبت و نظارت نکردند.

سال گذشته فليپ جک بل، امر دفتر بازسازي افغانستا ن در وزارت خارجه امريکا سفر خودر از سفارت امريکا در کابل با انتقاد شديد ازکار هاي اداره انکشاف بين المللي در افغانستان خاتمه داد. وي در گزارش خود نوشت که پروگرام هاي بسيار مهم، بشمول سرک سازي ،اعمار مکاتب و کلينک ها ، در مشکل جدي قرار دارند.

روز نامه واشنگتن پوست خاطر نشان ميسازد که براي عمارات مکتب و کلينک ها ضرورت زياد وجود دارد . در موقع سقوط رژيم طالبان ، در نتيجه چند دهه جنگ از هر ده باب مکتب هشت ان ويران و يا خساره برداشته بود ، و مناصفه اطفال مکتب رو دسترسي به اموزش و تعليم نداشتند. شرايط صحي در وضع بدي قرار داشت ، ميزان وفيات در بين اطفال کمتر از يک سال، قابل توجه بود.

XS
SM
MD
LG