لینک های دسترسی

احتمال مرحلۀ دیگر بی ثباتی در افغانستان


احتمال مرحلۀ دیگر بی ثباتی در افغانستان

بانک جهانی پیش گویی کرده است که در جریان 10 سال آینده، افغانستان سالانه با هفت میلیارد دالر کسربودجه مواجه خواهد شد. به این معنی که آن کشور باید در سال های آینده نیز به کمک های خارجی متکی باشد.

گزارش جدید بانک جهانی مشعراست که افغانستان نمیتواند عواید خویش را به اندازۀ رشد دهد پاسخ گوی نیازمندی های خدمات ابتدائی دولتی باشد.

این رقم برعلاوۀ مصارفی است که برای نگهداشت یک اردو و پولیس بعد از خروج نیروهای ناتو، افغانستان به آن نیاز خواهد داشت.

این گزارش میافزاید که کشورهای کمک کنندۀ بین المللی باید کمک های شان را با افغانستان ادامه دهند تا مصرف هفت میلیارد دالری سالانۀ آن کشور تادیه گردد، در غیرآن ، آن کشور با یک مرحلۀ دیگری بی ثباتی مواجه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG