لینک های دسترسی

تدابیر برای توسعه صحت عامه در افغانستان


تدابیر برای توسعه صحت عامه در افغانستان

وزارت صحت عامۀ افغانستان میگوید که طی سال گذشتۀ خورشیدی، 69 در صد بودجۀ انکشافی و 93 در صد بودجۀ عادی را به مصرف رسانیده، و به این گونه گفته میتواند که این وزارت در رأس وزارت خانه های قرار دارد که بودجۀ بیشتری را به مصرف رسانیده است.

داکتر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامۀ افغانستان که امروز در کابل، بر فعالیت های سال گذشته و سال روان این وزارت روشنی میانداخت، گفت که وزارت آنها، کمک های بین المللی را نیز جلب نموده و امسال تعهد کمک 340 میلیون دالر دیگر نیز با آنها صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG