لینک های دسترسی

Breaking News

اسماعیل خان: دلیل عدم اعماربندهای برق ناامنی است


عکس : AP
عکس : AP
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که مشکلات امنیتی در نقاط مختلف افغانستان در راه تطبیق پروژه های اعمار بند های آب و برق مانع ایجاد کرده است.

استجواب در مشرانوجرگه
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان که به روز سه شنبه از سوی مشرانو جرگه جهت ارایۀ معلومات در مورد چگونگی پیشرفت کار اعمار بند های آب و برق فراخوانده شده بود به سناتوران افغان در مورد گفت:
"ما با نا امنی های جدی رو به رو استیم ، تنها در سروی بند بخش آباد، ۱۴ نفر شهید شد، تا سروی صورت گرفت."

وزیر انررژی و آب میگوید که در برخی مناطق حتی مردم محل بخاطر حفظ و مراقبت از پروژه های بند برق و آب از آنان تقاضای پول میکنند.
"در بند بخش آباد، شما باور کنید که ما به ملا امام، به ارباب، به موسفید قریه، به اینا همه کمپنی ماهانه صد صد دالر پول میداد، برعلاوه افراد امنیتی ،در قسمت اوزبین، که برق جلالاباد چندین ماه معطل شده تعداد افراد امنیتی ۳۰ نفر ضرورت است، اما عزیزانی که در همان منطقه است میگویند به ما همه باید معاش دهید."

انتقادات بر وزیر انرژی و آب
در این حال نمایندگان مردم در مشرانو جرگه افغانستان از عدم اعمار بند های برق و آب در داخل کشور انتقاد میکنند و میگویند که به عوض اعمار بندهای برق و آب در داخل کشور حکومت افغانستان هزینه های گزاف را در برق وارداتی به مصرف می رساند.

انار کلی هنریار نماینده مردم کابل در مورد نظریات اش را چنین بیان کرد.
" در قسمت بند ها همه سناتور صاحب ها گفتند نمیخواهم یاد آور شوم، طرح ها، پیشنهادات و راه حل های که شما چیشت که در آینده ما از نگاه برق خود کفا شویم و مکشلات ما حل شود، اگر یک روز برق وارداتی ما سر ما قطح شد ما بی برق نشویم."

واکنش
اما در پاسخ به این انتقادات وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که تا زمانی که پروژه های اعمار بند های برق و آب در داخل کشور تکمیل میگردد، به برق وارداتی نیاز است.

وزیر انرژی و آب میگوید که در مجموع سه هزار و دو صد پروژه در سراسر افغانستان شناساسی شده است که از جمله یکهزار و هشتصد پروژه بند آب تکمیل شده، ۵۴۲ بند مطالعه اساسی شده و همچنان ۲۳ بند بزرگ در حال دیزاین و مطالعه است.

محمد اسماعیل میگوید بخاطر تولید برق در داخل افغانستان به ملیارد ها دالر نیاز است و همچنان تا تکمیل شدن پروژه های که هم اکنون زیر کار است به سال های زیادی نیاز است تا به بهره بردداری سپرده شود.

به گفته وزیر انرژی و آب در شروع پیروزی حکومت جدید ۶ در صد مردم افغانستان به انرژی برق دست رسی داشتند، اما امروز ۳۶ در صد مردم در سراسر افغانستان از نور برق مستفید گردیده اند.
XS
SM
MD
LG