لینک های دسترسی

Breaking News

سهولت ها و نگرانی ها در مورد تذکره های جدید


مقامات وزارت مخابرات افغانستان میگوید، آنچه به نام تذکره الکترونیکی به مردم توزیع میگردد سیستم است که درمنطقه نظیر ندارد. برای به دست آوردن آن، نشان انگشت دارنده تذکره وعکس چشم ها درگوشه ازاین سند ثبت میشود. ولی آنچه که یک تعداد مردم را نگران ساخته است، دسترسی اتباع کشور های همسایۀ افغانستان به این سند با ارزش است.

گزارش مکمل را در اینجا بشنوید:

تور اچکزی کارشناس مسایل سیاسی میگوید دسترسی اتباع خارجی میتواند در بخش های نظامی، سیاسی، و اقتصادی، افغانستان را آسیب پذیر بسازد.

ولی صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان با تائید این موضوع میگوید که به این قضیه رسیدگی صورت گرفته است.

موضوع دیگری که در میان مردم افغانستان و خصوصاً جوانان بحث میشود موضوع تفکیک ملیت در تذکره های جدید است. یک تعداد زیادی جوانان افغان به این نظر اند که باید در تذکره های جدید از اظهار ملیت جلوگیری صورت گیرد.

توزیع تذکره های جدید یا الکترونیکی با آنکه از یک جانب میتواند سهولت های بیشماری را به باعث شود از سوی دیگر به یک منبع نگرانی نیز مبدل شده است. آیا ادارات مسؤول در زمان چاپ و تولید این تذکره ها نگرانی های مردم را در نظر خواهند گرفت ؟ این سوالی است که بعد از آغاز توزیع تذکره های جدید به آن پاسخ ارایه خواهد شد.

XS
SM
MD
LG