لینک های دسترسی

صیقل: آب در آجندای سفر عبدالله به تاجکستان بود


عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان در سفر اخیرش به تاجکستان

افغانستان میخواهد با همسایگان و منطقه روی مسئاله ستراتیژیک آب بحث کرده به نفع همگان از آن کار گیرد.

این مطلب را رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کنفرانس بین المللی "آب و حیات" در تاجکستان بیان داشت.

محمود صیقل مشاور داکتر عبدالله عبدالله در مصاحبۀ با احد عزیز زاده از رادیو آشنای صدای امریکا بیان داشت.

آقای صیقل همچنان در مورد سوال همکار ما عارف عثمانزوی در مورد اینکه تاجکستان از افغانستان خواسته است امنیت را در مناطق سرحدی تامین کند و اینکه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان با مقامات تاجکستان در مورد پروژۀ شبکۀ تلویزیونی میان سه کشور افغانستان، تاجکستان و ایران نیر صحبت نموده است، گفت:

XS
SM
MD
LG