لینک های دسترسی

ادامه تحقیقات از دو متهم اصلی قضیه کابل بانک


ادامه تحقیقات از دو متهم اصلی قضیه کابل بانک

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ افغانستان می گوید در مراحل نهایی حل مشکلات مالی کشور با صندوق بین المللی وجهی قرار دارند.

وزیر مالیۀ افغانستان دریافت پول را به شکل غیر قانونی از 'کابل بانک' رد کرد که گویا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مصرف رسانده باشد. وی در مورد تحقیقات جاری روی قضیۀ کابل بانک و نقش وزارت مالیۀ افغانستان نیز اشاره کرد.

آقای زاخیلوال طی مصاحبۀ اختصاصی با صدای امریکا گفت امیدوار است شورای ملی افغانستان متباقی بودجۀ مورد نیاز آن کشور را طی روز های آینده به تصویب برساند.

وزیر مالیۀ افغانستان گفت دو متهم در قضیۀ 'کابل بانک' در توقیف قرار داشته و تحقیقات از آنان نیز جریان دارد.

XS
SM
MD
LG