لینک های دسترسی

Breaking News

نفوس تخمینی افغانستان بیست وشش میلیون نفر است


نفوس تخمینی افغانستان بیست وشش میلیون نفر است

احصائیه مرکزی افغانستان به اساس فرمول های معتبر و معیاری بین لمللی نفوس سال ۱۳۹۰ افغانستان را بیست و شش ونیم میلون نفر که فعلا در داخل افغانستان زنده گی می نمایند تخمین نموده است.

عبدالرحمن غفوری، رئیس اداره احصایه مرکزی افغانستان به روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلان نمود که با تلاش متخصصین ادارۀ مرکزی نفوس افغانستان در سال۱۳۹۰ بیست و شش و نیم میلون نفر تخمین گردید.

از نفوس تخمینی تازه اعلان شدۀ افغانستان ١٣ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر مردان و ١٢ ملیون و ٩٠٠ هزار نفر را زنان تشکیل می دهند

عبدالرحمن غفوری رئیس اداره احصائیه مرکزی افغانستان افزود:

به گفته غفوری مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و سرتا سر جهان در احصائیه اعلان شده در سال ۱۳۹۰ شامل نیست.

او علاوه کرد برنامه های انکشافی، اقتصادی وغیره نیز بر اساس احصائیه اعلان شده - ٢٦ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر تخمین شده - از طرف اداره مرکزی احصائیه در نظر گرفته خواهد شد.

در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی برای یک بار در سرتاسر افغانستان نفوس شماری به قسم اساسی از طرف دولت وقت صورت گرفت.

از آن زمان تاکنون تمام احصائیه نفوس بر اساس آمار تخمینی اداره مرکزی احصائیه صورت می گیرد که اساس آن را فرمول های احصائیه یی تشکیل می دهد.

مسؤولین اداره مرکزی احصائیه افغانستان می گویند به دلیل عدم موجودیت امنیت نمی توانند به طور واقعی پروسه نفوس شماری را درسراسر افغانستان تطبیق کنند.

XS
SM
MD
LG