لینک های دسترسی

Breaking News

اکثر افغانها خواستار اصلاح نظام انتخاباتی اند - نظرسنجی


تقلبات انتخاباتی یکی از مشکلات بزرگ خوانده شده است
تقلبات انتخاباتی یکی از مشکلات بزرگ خوانده شده است

اکثر افغانها به این باور اندکه در یک دهۀ گذشته، دسترسی به معارف، بهبود شاهراه ها و حاکمیت قانون از دستآورد های بزرگ کشورشان بوده است. همچنان از دید اکثریت افغانها فساد اداری، نبود امنیت و ضعف دولت از مشکلات بزرگ در افغانستان بوده است.

نهاد دیموکراسی انترنشنل مستقر در ایالات متحدهبا نشر یافته های یک نظرسنجی عامه زیرنام "نظرسنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و آموزش های مدنی انتخاباتی در افغانستان" گفته استکه اکثر افغانها به این باور اند که کشور شان در مسیر درست در حرکت است.

حدود ۸۱ درصد افرادی که در این تحقیق مصاحبه شده اند خوشبین از آن اند که کشور شان در مسیر درست در حرکت است. اینبار میزان خوشبینی مردم نسبت به نظرسنجی سال ۱۳۹۱ در عین مورد ۳۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که ۹۲ درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده باید نظام انتخاباتی افغانستان اصلاح شود و تنها چهار درصد آنان گفته اندکه نیازی به اصلاحات انتخاباتی نیست.

زکریا بارکزی مشاور ارشد تخنیکی دیموکراسی انترنشنل گفت که در روند انتخابات دو موضوع مهم است یکی اعتماد است که همه بر روند انتخابات و نتایج حاصله از آن باورمند باشند و دوم مشارکت گستردۀ مردم است.

به اساس این نظرسنجی بیشتر از ۹۰ در صد از مصاحبه شونده ها گفته اند که زنان کاملاًٌ حق شرکت در انتخابات را دارند تا به نامزد مورد نظر شان رای دهند. همچنان ۷۵ درصد مصاحبه شونده ها باور دارند که زنان باید در امور سیاسی بیشتر سهیم شوند.

بیشتر از نصف مصاحبه شونده ها (حدود ۵۳ در صد) گفته اند که روش رئیس جمهور را ترجیح می دهند که در تصامیم خود با پارلمان مشورت می کند، اما ۳۵ درصد آنان گفته اند که رئیس جمهور باید بدون مشورت با پارلمان به گونۀ مستقیم تصمیم بگیرد.

براساس یافته های نظرسنجی جدید ۶۳ درصد افغان ها گفته اندکه در وضعیت زندگی شان بهبود آمده است، حالانکه در نظر سنجی دیگر در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۶ در صد افغان ها از بهبود در وضعیت زندگی شان رضایت نشان داده بودند.

یافته های نظرسنجی دیموکراسی انترنشنل نشان می دهد که ۶۱ درصد افغان ها از مذاکرات صلح و ۸۵ درصد آنان از حکومت وحدت ملی حمایت می کنند.

نتایج نظرسنجی نهاد دیموکراسی انترنشنل براساس مصاحبه با ۴۰۲۰ نفر از ۳۴ ولایت و ۱۱۳ ولسوالی افغانستان از ۳۱ اکتوبر تا ۲۸ نومبر تهیه شده است.

XS
SM
MD
LG