لینک های دسترسی

هراس از طالبان رادیو اف ام را جاگزین کستهای موسیقی کرد


دست اندرکاران رسانه های اف ام نیز از افزایش شنوندگان شان خبر می دهند

جوانان روستایی در شرق افغانستان به عوض کست های موسیقی، به نشرات تفریحی رادیو های اف ام گوش می دهند.

آنان می گویند که ناامنی ها به ویژه در مسیر شاهراه ها و ولسوالی ها باعث شده است تا از حمل و استفادۀ کست های موسیقی در داخل وسایط خود داری کرده و به عوض آن از رادیوهای اف ام استفاده می کنند.

اتحادیه رادیوهای اف ام در شرق افغانستان نیز از بلندرفتن میزان شنوندگان خبرداده و می گویند که با درک این مشکل بیشترین بخش نشرات آنان را پخش موسیقی تشکیل می دهد.

XS
SM
MD
LG