لینک های دسترسی

Breaking News

نکات عمدۀ سند همکاری دراز مدت ستراتیژیک


مطابق سند امضاشده همکاری های ستراتیژیک دراز مدت بین ایالات متحدۀ و افغانستان، امریکا متعهد به حمایت از انکشاف اجتماعی و اقتصادی، امنیت، نهاد ها و همکاری منطقوی افغانستان است.

برطبق این سند، افغانستان به حفظ حقوق بشری تمام افغانها موافقت کرده است.

همچنین، ایالات متحده، افغانستان را منحیث یک متحد بزرگ خود در خارج از سازمان ناتو قلمداد میکند.

درسند همکاری درازمدت تصریح شده است که ایالات متحده متعهد است که همه ساله از کانگرس امریکا برای حمایت از نیروهای افغان، خواستار بودجۀ تمویلی شود.

XS
SM
MD
LG