لینک های دسترسی

Breaking News

عقد قرار داد توزیع کارت های کوپن به خانواده های مستضعف افغان


عقد قرار داد توزیع کارت های کوپن به خانواده های مستضعف افغان

به اساس یک قرارداد تازه که روز سه شنبه میان وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و برنامه غذایی جهان به امضا رسید، قرار است کارتهای کوپن به زنان بی بضاعت و معیوبینی توزیع گردد که سرپرست خانواده شان هستند.

آمنه افضلی، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان به روز سه شنبه حین امضای قرارداد این پروژه با مسؤولین دبلیو اف پی، در این مورد گفت "بیش از هژده هزار، نزدیک به نزده هزار افراد معلول و بازمانده گان شهدا از این طریق مساعدت و کمک میشوند، باید بگویم که سروی از طرف دبلیو اف پی صورت گرفته، کارت های که توزیع میشود هم از طرف خودشان تهیه شده، وزارت در تعین جا یا دفتری که این کارت ها در آنجا توزیع میشود هکاری کرده است، ما امیدوار استیم که در سال های آینده وسال جاری برخی ولایات هم تحت پوشش این برنامه قرار گیرد."

برادلی گورنت، معاون برنامه غذایی جهان در افغانستان می گوید تلاش های نهایی را انجام می دهند تا این کمک ها به خانواده ها و افراد نیازمند برسد.

برادلی گورنت گفت "از همکاری وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه سپاسگزار استیم، با در نظر داشت کاهش منابع مالی دبلیو اف پی، این بسیار مهم است که اطمنان حاصل کنیم که کار مشترک ما با وزارت کار مؤثر و بجا است، امیدوار هستیم در همکاری با وزارت به ساکنان آسیب پذیر سایر ولایات نیز کمک کنیم."

ارزش مالی این پروژه ۳ ملیون دالر است که حدود ۱۸۹۰۰ خانواده از کمک های آن طی شش ماه آینده استفاده خواهند کرد.

با استفاده از این کارت ها خانواده ها درهرماه به ارزش ۲۵ دالر مواد غذایی دریافت میکنند که طی شش ماه هر خانواده نیازمند میتواند به ارزش ۱۵۰ دالر مواد غذایی را از مغازه های مشخص دریافت کند.

وزارت کار و امور اجتماعی ، شهدا و معلولولین میگوید،این پروژه برای مدت شش ماه بوده و در اوسط ماه جنوری توزیع کارت های کوپن به خانواده های آسیب پذیر آغاز می شود.

XS
SM
MD
LG