لینک های دسترسی

واکنش به انتخاب کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان


رئیس موسسۀ نظارت بر انتخابات افغانستان میگوید تعیین اعضای سابق کمیسیون انتخابات بحیث مشاورین رئیس جمهور میتواند فرهنگ عدم پاسخدهی ادارات عامه را بوجود بیاورد و از طرف دیگر زمینه را برای فساد سیاسی در انتخابات آینده مساعد بسازد.

توجۀ شما را به مصاحبۀ احد عزیززاده جلب مینماییم که با جانداد سپین غر رئیس نهاد نظارت بر انتخابات افغانستان انجام داده است.

XS
SM
MD
LG