لینک های دسترسی

Breaking News

کودکان، منبع سیاحت جنسی در افریقا


نهاد پالیسی کودکان افریقایی در یک گزارش جدید خویش نگاشته است که کودکان افریقایی به شکل نا متناسبی با سطح بلند خشونت مواجه اند. این مطالعه پیشنهاد میکند که باید برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان اقدامات بیشتر هماهنگ شده روی دست گرفته شود.

گزارش تازۀ که امروز به نشر رسید، حاکیست که کودکان افریقایی با سطح فوق العادۀ آزاد و اذیت های روحی، فزیکی و جنسی مواجه بوده و قوانین و پالیسی های فعلی نتوانسته است به این معضل رسیدگی کند.

تیوفینی نیکیما، رئیس اجرائیوی نهاد پالیسی کودکان افریقایی میگوید که به یک پاسخ هماهنگ شده نیاز است.

او می افزاید:"در رابطه به حفاظت از کودکان، بر بخش جلوگیری از خشونت ها تمرکز کافی صورت نگرفته است. و بدین ملحوظ ما به طرفداری از این کشور ها کار میکنیم تا سیستم حفاظت از کودکان را دوباره روی کار آورند."

نیکیما میگوید که این سیستم خواستار نظارت برجلوگیری و اتخاذ اقدامات برای جلوگیری از خشونت و پاسخ هماهنگ شده برای حفظ کودکان است. دفاتر حکومتی، خانواده ها و سایر طرفین ذیدخل در این پاسخ هماهنگ شده شامل است.

این گزارش، ترکیبی از ۷۵ مطالعه و سروی است که در ایتوپیا، کینیا، ملاوی، مالی، مراکش، یوگاندا، زامبیا و زمبابوی انجام شده است.

مسؤول خشونت

یافته ها نشان میدهد که در برخی از کشور مانند، مالی و زامبیا کودکان بیشتر از سوی اعضای خانواده، لت و کوب میشوند. اما در سایر کشور ها مانند تاگو و سیرالیون، اکثریت خشونت ها از سؤ استادان در صنوف درسی صورت میگیرد.

خشونت های جنسی علیه دختران نیز در این کشور ها به سطح بلند دیده شده است که در منازل، جوامع بزرگتر و مکاتب صورت میپذیرد. دختران در ساحات نا آرام بیشتر به آزاد و اذیت جنسی و تجاوز، آسیب پذیر اند.

نیکیما میگوید که سوی استفاده روز افزون جنسی در این گزارش برجسته شده است.

او علاوه میکند:"سیاحت جنسی یکی از آنهاست که از طرق مختلف صورت میپذیرد. حتی کودکان در برخی از این کشور به منظور استفاده های جنسی، قاچاق میشوند. ما قطعاً از حکومت میخواهیم تا توجه بیشتر را بر سؤ استفاده های جنسی و بهره برداری جنسی مبذول دارد."

کینیا، ایتوپیا، سینیگال، مراکش و افریقای جنوبی، در حال تبدیل شدن به میزبانان جدید سیاحت جنسی کودکان است.

تفاوت بین خشونت و تنبیه

سؤ استفاده ها، بر احساسات، روحیه و صحت کودکان تاثیر به سزای از خود بجا میگذارد. این سؤ استفاده ها همچنان تأثیر منفی بر رشد و دورنمای زندگی آنان دارد.

رئیس نهاد پالیسی حفاظت از کودکان به این باور است که تعریف خشونت باید واضحتر شود تا در این جوامعه سطح آگاهی دهی افزایش یابد.

"کودکان برخی اوقات برای انضباط تنبیه میشوند. اما انضباط و خشونت از هم متفاوت اند. حتی تنبیه کودکان نیز خشونت پنداشته میشود زیرا این تنبیهات میتواند تاثیرات روانی و دماغی در کودکان ایجاد کند، پس بدین ملحوظ ما باید آگاهی دهی را افزایش دهیم تا جوامع و طرفین شامل در این قضیه، معنی واقعی خشونت را درک کنند."

این مطالعه در همکاری با اتحادیۀ افریقایی صورت گرفته است. قرار است این گزارش ضمن یک پیشنهاد برای فعال ساختن پالیسی های متمرکز بر جلوگیر از خشونت علیه کودکان افریقایی، به کمیسیون اتحادیۀ افریقایی، تسلیم داده شود.

XS
SM
MD
LG