لینک های دسترسی

Breaking News

راه نجات از تغییر اقلیم برای دهاقین


مطالعه ای که در مورد سیستم های کوچک آبیاری از طرف انستتیوت بین المللی تنظیم آب صورت گرفته است، جایزه آب "ستاکهلم" را به خود اختصاص داده است. سیستم کوچک آبیاری می تواند میلیونها دهقان را از اثرات مهیب تغیراقلیم در امان نگه می دارد و مصؤنیت غذایی را ممکن سازد.
انستتیوت تنظیم آب سویدن می گوید که نرخ مواد غذایی به سطح جهان رو به افزایش می باشد، اینکار تا اندازه زیاد مربوط به عدم بارش های موسمی و خشکسالی دوامدار در ایالات متحده دانسته شده است.

تیموتی ولیامز، آمر بخش افریقایی انستتیوت تنظیم آب می گوید که قبل از سال ٢٠٠٨ در جهان نرخ مواد غذایی بسیار پایین و ثابت بود.
"در آن مقطع زمانی این مسئله باعث گردید تا سرمایه گزاری در بخش زراعت تقلیل یابد. ذخایر مواد غذایی جهان رو به تقلیل نهاد. مشکل را خشکسالی در کشورهای عمده مولد غله بیشتر ساخت و ازین موقع استفاده کرده، احتکار کنندگان سود بیشتر بردند و مشکلات را در سال ٢٠٠٨ دامن زدند."

این، آغاز بحران مواد غذایی محسوب می گردد که تا سال ٢٠٠٩ دوام یافت. ازآن زمان به بعد، نرخ های بلند مواد غذایی به یک نورم مبدل گردید.
ولیام می گوید:
"پیش گویی ها نشان میدهند که زمان غذایی کم قیمت سپری گردیده است. ما قیمت های گزاف مواد غذایی را درسال های آینده شاهد خواهیم بود. اینکار زندگی مردم را خاصتا در کشورهای رو به انکشاف به مخاطره مواجه می سازد زیرا آنها سه برچهار بخش عایدات خود را به خرید مواد غذایی اختصاص میدهند."
درگزارش آب برای ثروت و مصؤنیت غذایی آمده است که تخنیک های سیستم های ابیاری کوچک می تواند محصولات را تا ٣٠٠ در صد افزایش بخشد. زیرا از سرمایه گزاری درین بخش عاید فراوان بدست می آید.
ولیام می گوید که درین سیستم استفاده از پمپ های موتوری برای دست رسی به آب، جمع آوری آب باران، ساخت بندهای کوچک که چندین دهقان آنرا برای آبیاری مزارع خویش بکار برده اند و همچنان کشت زمین ها در مناطق پایینی وادی ها که درآنجا رطوبت تجمع می کند و در تمام سال درآن زراعت صورت گرفته می تواند، و منحصر به فصل بارانی نمی باشد.

این تخنیک ها نسبت به بندهای عظیم که درسالهای ٦٠ معرفی شدند و مصارف زیادی را ایجاب می کردند کم مصرف تراند. درین سالها تعداد زیادی از کشورها استقلال شان را بدست آوردند.
ولیام می گوید که سیستمهای کوچک آبیاری برای زنان دهقان نیز خیلی مفید تمام می شود زیرا آنها در تولید مواد غذایی در کشورهای روبه انکشاف سهم بزرگی دارند.

ولیام علاوه میکند که اگرچه برای بهبودی سیستم کوچک آبیاری صرف چند صد دالر درکار است با آنهم دریافت این مقدار پول برای زنان دهقان پیشه کار دشوار می باشد. ازین سبب او می خواهد امکانات تمویل برای همه یکسان مهیا گردد.
XS
SM
MD
LG