لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای مجدد سهیم شدن زنان افغان در کنفرانس بن دوم


تقاضای مجدد سهیم شدن زنان افغان در کنفرانس بن دوم

زنان افغان می گویند که سیاست های گُنگ حکومت در مورد آیندۀ زنان، آنان را نگران کرده و از همین رو می خواهند در کنفرانس بن شرکت نموده و در تصمیم گیری های سیاسی این کشور سهیم شوند.

شبکه زنان افغان به روز پنج شنبه با راه اندازی یک کنفرانس خبری از حکومت افغانستان و نهاد های بین المللی خواست تا برای زنان در کنفرانس دوم بن، ۲۵ در صد فرصت حضور داده شود.

ثریا صبح رنگ یکی از فعالین حقوق زن در افغانستان مدعی است که با طرح موضوع صلح و ادغام مجدد شورشیان در عرصۀ سیاسی، زنان افغان بیمناک استند که مبادا با دست آورد های آنان، ارزش های مدنی، حقوق بشر و قانون اساسی کشور معامله صورت گیرد.

از همین روست که آنان خواستار حضور در نشست بن استند. وی تأکید کرد که اگر این مسأله در نظر گرفته نشود، مبارزات زنان همچنان ادامه خواهد یافت.

زنان افغان همچنان با نشر اعلامیه یی تحت عنوان "سند موقف زنان افغان" گفته اند که آینده زنان افغان پس از سال ۲۰۱۴ که برای خروج کامل نیرو های خارجی از افغانستان تعیین شده است، روشن نیست و این امر بر نگرانی زنان افزوده است.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که " برای ثبات و دست آورد های ده سال گذشته، پیمان های ستراتیژیک باید منحیث یک سند الزام آور بین حکومت افغانستان، ایالات متحده امریکا و دیگر کشور ها تصویب گردد، تمام توافقات دو جانبه و چند جانبه باید هدف مهم حفظ و انکشاف حقوق زنان افغان را به طور واضح در نظر گیرد."

در اعلامیه شبکه زنان افغان همچنان گفته شده است که توجه کمک های جهانی به صورت وافر به سمت پروژه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی سوق یافته و بیشتر به اجندای سیاسی مانند روند انتقال و صلح تمرکز یافته است.

در این اعلامیه همچنان گفته شده که پیشرفت های زنان افغان شکنند بوده و بعضی اوقات تعهدات دولت در این زمنیه در حد شعار باقی مانده است.

این نگرانی های زنان افغان، ده سال پس از حضور نیروهای خارجی در افغانستان و آغاز روند انتقال مسؤولیت های امنیتی از قوای خارجی به نیرو های افغان ابراز می شود.

XS
SM
MD
LG