لینک های دسترسی

پایان کار نشست بین المللی دوم بن برای افغانستان


پایان کار نشست بین المللی دوم بن برای افغانستان

نشست دوم بين المللى بُن براى افغانستان، با اشتراک حدود 100 نماينده از 85 کشور و 15 سازمان بين المللى پایان یافت.

حامد کرزى، رئيس جمهور افغانستان که ریاست کنفرانس بن را به عهده داشت، نشست یاد شده را برای افغانستان، منطقه و جامعۀ جهانی حیاتی بر شمرد.

حکومت افغانستان در نشست بن وعده سپرد تا در بدل حمایت گستردۀ جهانی، در مبارزه با فساد اقدام کند.

جانب افغانستان و شرکای بین المللی آن با صدور اعلامیۀ مشترک، بر تقویت نهاد های دولتی افغانستان در تمام سطوح و پاسخدهی حکومت بر نیازمندی های مدنی و اقتصادی مردم افغانستان و ارایۀ خدمات اساسی به شهروندان افغان تاکید کردند.

حراست از غیرنظامیان، تقویت تنفیذ قانون و مبارزه علیه تمام انواع فساد اولویت های عمدۀ کاری عنوان شد.

در اعلامیه آمده است که در ازای بهبود حکومت داری در افغانستان، جامعۀ بین المللی برای مدت ده سال بعد از خروج قوای خارجی از آن کشور در کنار حکومت افغانستان خواهد ایستاد.

بر اساس اعلامیۀ مشترک، مشارکت تجدید شده میان افغانستان و جامعۀ جهانی در برگیرندۀ تعهدات دو جانبه در بخش های حکومت داری، امنیت، روند صلح، اقتصاد، انکشاف اجتماعی و همکاری منطقوی می باشد.

اشتراک کنندگان در این نشست یک روزه از ایران و پاکستان خواستند تا در چنین شرایط دشوار در حصۀ پناه دادن به مهاجرین افغان همکاری کرده و در راستای برگشت داوطلبانه، مصوون و منظم آنها به کشور شان متعهد باقی بمانند.

پاکستان که یکی از کشور های عمده در مسایل مربوط به افغانستان است در اعتراض به حملات هوایی ناتو بر عساکر پاکستانی از شرکت در کنفرانس بن امتناع ورزید. در این حمله 24 سرباز پاکستانی کشته شد.

XS
SM
MD
LG