لینک های دسترسی

Breaking News

عبدالله: ایجاد حکومت موقت شایعه است


عبدالله گفت روند سیاسی برمبنای رای مردم ادامه پیدا می کند.

رئیس اجراییه تبصره ها در مورد ایجاد حکومت موقت را شایعات خواند و گفت که ایجاد حکومت موقت هیچ وقت مطرح نشده است.

عبدالله عبدالله که در جلسه شورای وزیران امروز صحبت میکرد گفت که بعضا درمورد ترتیبات حکومت موقت شنیده می شود و باید همچو موارد را ازذهن مردم دور ساخت زیرا حکومت متعهد به خدمت مردم است واز هرفرصت و زمینه در این راستا استفاده می کند تا مسوولیت هایش را نسبت به مردم انجام دهد.

او مطرح کردن ایجاد حکومت موقت دربیرون از افغانستان را نیز رد نمود وگفت"کدام برنامه دیگر که دربیرون از افغانستان ویا در داخل از افغانستان در مورد حکومت موقت مطرح شده باشد و بالاخره به یک ترتبیبات دیگر بیانجامد در جریان نیست".

عبدالله افزود همانطوریکه پروسه سیاسی ۱۴ سال قبل به اساس رای مردم آغاز گردیده است بعد از این هم برمبنای رای مردم ادامه پیدا میکند.

رئیس اجراییه حوادث امنیتی تحمیل شده را بالای مردم افغانستان که سبب ناباوری قشر وسیع از مردم این کشور نسبت به آینده شده است را از مهم ترین چالش خواند.

او تایید نمود که مردم نسبت به حکومت ناراضی هستند و گفت که باید برای ایجاد باوری مردم نسبت به آینده و جلب اعتماد آنها نسبت به حکومت همه سهم بگیرند و این وظیقه یک یا دو تن در حکومت نیست.

او خطاب به وزرا گفت که باید آنها با پیشبرد برنامه های عملی قابل تاثیر درزندگی مردم وتماس دوامدار با مردم در جلب اعتماد مردم نسبت به آینده وظیفه خود را ادا نمایند.

او در این نشست از مصرف بسیار کم بودجه انکشافی یاد آوری کرد وگفت که در جلسه امروز روی تحقق بودجه انکشافی در مدت شش ماه گفتگو خواهند کرد.

عبدالله گفت"می دانیم که سطح مصرف بودجه پایین تر از او چیزی است که مردم توقع دارند در حالیکه ضرورت ها والویت ها مثل همیشه پا برجاست و روز به روز الویت های تازه مطرح میشود وکارهای ما دراین راستا قناعت بخش نیست".

رئیس اجراییه گفت که درسال روان حدود 20 درصد تطبق بودجه انکشافی برای هیچ کس قناعت نباید باشد.

XS
SM
MD
LG