لینک های دسترسی

Breaking News

نکات عمدۀ اعلامیۀ شیکاگو


دراعلامیۀ مشترک آمده است که ما کشورهای کمک کننده به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، درشیکاگو دور هم جمع شده ایم تا تعهد خویش را به یک افغانستان مستقل ، با امنیت و دموکراتیک تجدید کنیم.

در راستای استراتیژی که ما درجلسۀ لزبن موافقه کردیم، مأموریت آیساف درپایان سال ۲۰۱۴ خاتمه خواهد یافت. اما بعد از آن افغانستان تنها نخواهد ماند. مجدداً تأکید میکنیم که همکاری های نزدیک ما فراتر از پایان دورۀ انتقال قوتها ادامه خواهد داشت.

در اعلامیه همچنان آمده است که طی ده سال همکاریهای جامعۀ بین المللی به افغانستان، زندگی مردان ، زنان و اطفال افغانستان از نظرامنیت، تحصیل، مراقبت های صحی ،اقتصادی و تضمین حقوق و آزادیها به طورقابل ملاحظۀ بهبود یافته است.

در این اعلامیه تذکر به عمل آمده است که چیزهای بیشتری وجود دارد که باید انجام شود. ولی در این اجلاس فیصله شده است که یکجا کارصورت گیرد تا پیشرفتهای راکه جامعۀ بین المللی طی دهۀ گذشته بدان نایل آمده است حفظ شود.

کشورهای کمک کننده به آیساف به کمک شان درخصوص اتکای افغانستان به نیروهای امنیتی خود آنکشور ، بهبود حکومت داری و انکشاف اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهد داد.

با کمک کشورهای آیساف، افغانستان متعهد به توسعۀ قوای امنیت ملی و تأمین امنیت به تمام افغانها درتحت قانون میباشد.

اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان هردو نقش مهمی در تأمین امنیت و ثبات و حمایت از حکومت مشروع و رشد اقتصادی دوامدار درسرتاسرکشور دارند.

در این اعلامیه تذکر رفته است که روند سیاسی در استقرار مجدد، کلیدی است به سوی یک افغانستان دارای صلح و ثبات. اعلامیه می افزاید که در این زمینه بر اهمیت تصامیم کنفرانس بن تأکیدصورت می گیرد . این روند باید جامع و نمایندۀ منافع مشروع تمام مردم افغانستان بدون درنظرداشت جنسیت و یا موقعیت شان باشد.

آشتی و مصالحه ملی همچنان باید بر یک افغانستان مستقل، با ثبات و متحد، عاری از خشونت، مقاطعه با دهشت افگنی بین المللی، مطابقت با قانون اساسی افغانستان از جمله مقررات حقوق بشر به خصوص حقوق زنان استوار باشد.

XS
SM
MD
LG