لینک های دسترسی

تاریخچۀ کنترول نفوس در چین:


تاریخچۀ اقدامات کنترول کنندۀ نفوس در چین:

۱۹۵۳: قانون سقط جنین و روشهای جلوگیری از بارداری تصویب شد، اما جنجال سیاسی و قحطی سالهای ۱۹۵۹ – ۱۹۶۱ این قانون را معطل ساخت.

۱۹۷۰: جمعیت چین از مرز ۸۰۰ میلیون نفر گذشت. کابینۀ چین دستور کاهش جمعیت را تا پایان دهۀ ۷۰ داد.

۱۹۷۵: حکومت چین زیر شعار " دیرتر، درازتر و اندکتر" مردم آن کشور را ترغیب کرد کمتر فرزند بیاورند.

۱۹۷۹: مشی فقط یک فرزند اعلام شد و اکثریت نژادی هان مکلف شدند که بیش از یک کودک نداشته باشند.

۱۹۸۴: تعدیل در مشی کنترول تولدات؛ اکثر خانواده های روستایی آن کشور اجازۀ داشتن تنها دو فرزند را یافتند.

۲۰۰۱: اقدامات جدید به شمول پرداخت جریمه برای کودک دوم را روی دست گرفت.

۲۰۰۶: پدران و مادرانی که خود یگانه فرزندان خانوادۀ شان بودند، اجازۀ داشتن فرزند دوم را یافتند.

۲۰۱۳: استثنای داشتن دو فرزند به خانواده هایی که در آن تنها یکی از والدین یگانه فرزند پدر و مادر شان بودند.

۲۰۱۵: مجاز دانستن دو فرزند برای تمام چینی ها، اما محدودۀ زمانی برای آن تعیین نشد.

XS
SM
MD
LG