لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده از تیلیفون های هوشمند منحیث مایکروسکوپ


دانشمندان در سویدن یک مایکروسکوپی را انکشاف داده اند که میتواند یک تیلیفون هوشمند عادی را به یک وسیلۀ تشخیص DNA تبدیل کند.

این مایکروسکوپ توسط ماشین های چاپ سه بُعدی ساخته شده است.

این وسیله در قسمت پائینی تیلیفون نصب میشود، طوریکه کامرۀ تیلیفون هوشمند در یک طرف وسیله قرار میگیرد و در این مایکروسکوپ کوچک دو چراغ LED جابجا شده که در مقابل اتاقک کامره قرار میگیرد.

استفاده کنندگان میتوانند از شخص بیمار نمونه گرفته و آنرا روی سلاید قرار دهند و سپس سلاید را داخل وسیلۀ نصب شده در تیلیفون طوری جابجا کنند که در مقابل کامرۀ قرار گیرد.

کامرۀ تیلیفون سپس از مواد موجود تصویر برداری میکند که تحقیق کنندگان میتوانند آن تصاویر را انکشاف داده و سلول های فرد بیمار را مشاهده کنند. با استفاده از این روش، زنجیر DNA بیمار، مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته و نوعیت بیماری تشخیص داده میشود.

به دلیل این که این مایکروسکوپ از انرژی بطری تیلیفون استفاده میکند، به منبع بیرونی انرژی نیاز ندارد و انکشاف دهندگان این وسیله میگویند که از این مایکروسکوپ در کلینیک های بهتر استفاده خواهد شد که منابع محدود انرژی دارند.

این تکنالوژی تشخیص و معالجۀ تبرکلوز های را آسانتر میسازد که در مقابل انتی بیوتیک ها مقاوم اند.

خوبی دیگر این تکنالوژی وصل بودن آن با انترنت است. تصاویر موجود در تیلیفون هوشمند را میتوان با متخصصین در سراسر جهان شریک ساخت.

قیمت این وسیله کمتر از ۵۰۰ دالر امریکایی خواهد بود.

XS
SM
MD
LG