لینک های دسترسی

رهایی همسر حسنی مبارک به قید ضمانت نقدی


رهایی همسر حسنی مبارک به قید ضمانت نقدی

مأمورین قضایی در مصر می گویند مدعی العموم حکومتی دستور رهایی همسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق آن کشور را در بدل ضمانت نقدی صادر کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که همسر مبارک دارایی های خود را به حکومت تسلیم نمود.

مأمورین روز سه شنبه مقدار پول درخواست شده برای رهایی وی را اعلان نکردند. همسر رئیس جمهور سابق مصر بیش از سه میلیون دالر را به دولت تسلیم نمود.

مأمورین سوسن مبارک را هفتۀ گذشته به اتهام فساد اداری توقیف نمودند، اما او این اتهام را رد میکند.

کارمندان طبی همسر ۷۰ سالۀ رئیس جمهور را روز جمعه بعد از آن در شفاخانه بستری ساختند که از ناحیۀ قفس سینه شکایت میکرد. حسنی مبارک شوهر وی نیز در شفاخانه بستر میباشد.

XS
SM
MD
LG