لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش لیبرال های مصری به تحقق آرمان های دموکراتیک


اتحاد و هم فکری که در قیام مردمی مصر در ٢٠١١ برضد حسنی مبارک بظهور رسید درز هایی در آن رونما شده است و فضای مصر را قطبی ساخته که در یک طرف اسلام گرایان اخوان المسلمین به طرفداری محمد مرسی قرار دارند و در طرف دیگر حامیان حکومت نظامی فعلی اند.

در میان این دو گروه، دستۀ قلیلی قرار دارد که به نفع دموکراسی جهت گرفته اند و در مخالفت با هر دو طرف قرار دارند. علا الاسوانی به این گروه غیرمذهبی و آزادیخواه تعلق دارد و یکی از نویسندگان شهیر درمنطقه می باشد که به خاطر افکار دموکراتیک اش از هر دو جهت کوبیده می شود.

الاسوانی به دید متفاوت خود اشاره کرده می گوید"لیبرال یا آزاد اندیش بودن در مصر کار آسانی نیست."

علا الاسوانی که نقش مهمی در قیام سال ٢٠١١ در مصر داشت می گوید که از فاصله گرفتن مصر با نظامی دموکراتیک رنج می برد زیرا به گفتۀ او "شما منازعه سیاسی را از نمای دموکراسی در مصر نمی بینید بلکه جنگی بین دهشت افگنان و دولت را مشاهده می کنید."

الاسوانی یکی از چند روشنفکری بود که از حق اخوان مسلمین برای انتخابات بعد از انقلاب مصر پشتیبانی می کرد.

طرفدار انقلاب، مخالف مرسی

اما از کنار رفتن محمد مرسی، خرسند گردید زیرا، به گفتۀ او، به افکار مطلق گرایی مرسی نقطۀ پایان گذاشته شد اما دموکراسی تا هنوز در مصر پیاده نشده است.

مبارزات بین اسوانی و دولت خود کامه برای مدت طولانی جریان داشته است. او در سال ٢٠٠٢ وقتی به شهرت رسید که رمانی را تحت نام "تعمیریعقوبی" نوشت که بعدا از آن فلمی ساخته شد. او درین رمان از فساد دولتی و قساوت پولیس پرده برداشت.

یک ماه بعد از آنکه با احمد شفیق صدراعظم آنوقت مصر در تلویزیون مقابله شدیدی نمود، سر و صدای زیادی را در آن کشور بلند کرد و فقط یک روز پس از همین مناظره، صدراعظم آن وقت از سمت اش کنار رفت.

الاسوانی به مبارزات مردم برای کنار زدن حکومات مصری می گوید "ما باید کاری کنیم و فشار بیاوریم تا که آرمان های انقلاب تحقق یابد."

او به جواب منتقدین خویش به شیوه خاص خود می پردازد ـ نوشته هایش در مصر به سرعت منتشر می شود، و درعین حال برای خوانندگان بین المللی اش به حیث مبصر با روزنامۀ نیویارک تایمز نیز کار می کند.

به نزد او یکی از بزرگترین موانع در مصر این است که یک بر سوم نفوس آن کشور از نعمت سواد محروم اند.

به عقیده الاسوانی بی سوادی آفت جان مصری ها است که نه نظامی ها و نه هم اسلام گرایان در صدد محو آن می باشند.
XS
SM
MD
LG