لینک های دسترسی

امتناع قوای نظامی مصر از استفاده قوا علیۀ اعتراض کنندگان


امتناع قوای نظامی مصر از استفاده قوا علیۀ اعتراض کنندگان

قوای نظامی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که تقاضا های مشروع مردم مصر را برسمیت میشناسد.

اردو تعهد نمود که ازقوا علیۀ مردم استفاده نخواهد کرد.

بیانیۀ قوای نظامی به روز دوشنبه در حالی منتشر شد که ده ها هزار مصری برخلاف قیودی که از طرف حکومت وضع گردیده بود به اعتراضات شان در میدان "تحریر" به خاطر ختم حکومت داری تقریباً سی سالۀ رییس جمهور حسنی مبارک، دوام داده اند.

بعد تر عمر سلیمان معاون تعین شدۀ ریاست جمهوری مصر در تلویزیون دولتی آنکشور گفت که آقای مبارک از وی تقاضا کرده است تا یک گفت وشنود فوری را با قوای سیاسی بخاطر اصلاحات قانون اساسی وعدلی آغاز نماید.

وی که از قدیم یک شخص قابل اعتماد آقای مبارک میباشد، نگفت که « چه تغیراتی» باید رونما گردد وبا «کدام گروه های » حکومتی بایدتماس حاصل شود.

اعتراض کنندگان روز سه شنبه به اعتراضات وسیعتری را تقاضا نموده اند که آنرا« راه پیمایی یک ملیون نفری در قاهره » نامگذاری کرده اند.

XS
SM
MD
LG