لینک های دسترسی

فراخوان مقامات امنیتی به محکمه در پیوند به قتل فرخنده


نحوۀ حل قضیۀ فرخنده توجه رسانه های بین المللی را نیز جلب کرده است

دومین روز محاکمۀ علنی متهمین قضیۀ قتل فرخنده امروز یکشنبه با حضور برخی از مقامات وزارت داخله پیگیری می شود.

محکمۀ ابتدائیه ولایت کابل، در نخستین جلسۀ علنی خود، شماری از مقامات امنیتی را جهت ارایۀ دلایل در آن قضیه، به محکمه فراخواند.

در نخستین جلسه علنی قضیۀ قتل فرخنده به روز شنبه، نزدیک به ۴۹ تن از جمله ۱۹ پولیس متهم در آن قضیه، به محکمه ابتدائیه کابل حاضر شدند.

صفى الله مجددى رئيس محکمه روز شنبه پس از شنیدن صورت دعوای شماری از متهمین قتل فرخنده گفت "ظاهر ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنيه کابل، فرید افضلی مسوول تحقيقات جنايى، آمر مخابره قوماندانی امنیه کابل و آمر کشف آمريت حوزه دوم پوليس" در پيوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند.

فرخندۀ ۲۷ ساله، به تاریخ ۲۸ ماه حوت به اتهام سوزانیدن نسخۀ از قرآنکریم در مقابل مسجد شاه دوشمشيرۀ کابل، از سوى تعدادى از مردم لت و کوب و به قتل رسيد.

پس از تعین هیأت حقیقت یاب از جانب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، یافته های کمیتۀ حقیقت یاب اتهامات وارده علیه آن دختر، نادرست ثابت ساخت.

قتل فرخنده، آنهم در قلب کابل نهاد های مدنی و حلقات اجتماعی و سیاسی را تکان داد که در واکنش با آن رویداد حکومت درب زیارت شاه دوشمشیرۀ کابل را تا زمان نامعلومی مسدود کرد.

کارشناسان انتظار می برند تا قوۀ قضاییۀ افغانستان در صدور حکم نهایی علیه متهمین قضیۀ فرخنده تعلل نکرده و اکنون که بیش از چهل روز از قتل وی می گذرد، "دوسیه را به زودی و با شفافیت حل کنند."

XS
SM
MD
LG