لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان ملل: مصوونیت غذایی در افغانستان کاهش یافته


افغانهایی که بوری های گندم را از برنامه غذایی جهانی ملل متحد دریافت می کنند

سازمان ملل متحد در گزارشی پنجشنبه گفت که یک اعشاریه پنج میلیون نفر در افغانستان از لحاظ مصوونیت غذایی در مضیقه قرار دارند.

این رقم نسبت به آمار گذشته دست کم هفت در صد افزایش را نشان می دهد.

همچنان هفت اعشاریه سه میلیون دیگر از افغان ها در حد اوسط عدم مصوونیت غذایی قرار دارند.

به اساس تعریف ملل متحد نبود مصوونیت غذایی فقدان دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، مصوون و مغذی است تا احتیاج به غذا را مرفوع کند و افراد زندگی صحتمند داشته باشند.

از روی ارزیابی فصلی سال ۲۰۱۵ مصوونیت غذایی در افغانستان که از طرف بخش مصوونیت غذایی و زراعت به نشر رسیده است، گفته شده است که نگرانی بیشتر از آن است که افراد مواجه با ناامنی غذایی آنهایی اند که ظرفیت خویش را برای مقابله با این حالت اضطراری از دست داده اند که تعدادشان زیاد شده است.

بر اساس این ارزیابی، تعداد بیشتری اکنون مجبور به فروش زمین شده، اطفال شان را از مکاتب بیرون کرده تا کار کنند یا اینکه به اقارب شان برای تامین غذایی محتاج شده اند.

این گزارش حاکی است که تعداد کسانی که به این آخرین وسیله متوسل می شوند در سال گذشته دوچند شده و تعداد کسانی که امنیت غذایی ندارند به ۲۰ درصد جمعیت کشور افزایش یافته است.

تومیو شیچیر، نماینده سازمان غذا و زراعت جهان در افغانستان می گوید با آنکه افغانستان امسال نسبت به سال گذشته اندکی بیشتر گندم تولید می کند ولی بسیاری از افغان های فقیر توان خریدن گندم را از بازار نخواهند داشت. او می گوید که اکنون مشکل دسترسی به گندم است نه تولید آن.

گزارش درعین حال یافته است که خانواده هایی را که نان آورشان زنان اند نسبتا به سایرین ۵۰ درصد بیشتر به ناامنیتی غذایی در افغانستان مواجه می باشند. زنانی که در راس خانواده های شان قرار دارند دو چند بیشتر نسبت به مردان به راه های اضطراری مانند گدایی رو می آورند.

ادارات امداد رسان درخواست کمک بیشتر مالی برای رفع این بحران در افغانستان شده اند.

XS
SM
MD
LG