لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان آماده سرمایه گذاری خارجی است


جلسه جلب سرمایه گذاری در دهلی درمورد افغانستان توسط کنفدراسیون صنایع هند در همکاری با سازمان های تجارتی وحکومات هند و افغانستان سازمان دهی شد.

مقامات مسوول گفتند که بیشتر از 130 شرکت هندی و 70 شرکت بین المللی از 33 کشور در این جلسه شرکت کردند.

کشورهای اشتراک کننده شامل ایالات متحده، چین، جاپان و پاکستان است.

هند مشارکت خویش در انکشاف افغانستان را زیاد کرده است. شرکت های هندی چندین پروژه را دراین کشور انجام می دهد و توافق شراکت استراتژیک بین همسایگان کشورهای جنوب آسیا شامل همکاری در عرصه تجارت، توسعه اقتصاد، معارف، امنیت وسیاست است.

زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت درحالیکه وضعیت سرمایه گذاری درکشورش توسط شورشیان تحت رهبری طالبان در معرض تهدید است، حکومت کشورش مصمم است امنیت کافی را به سرمایه گذاران خارجی فراهم کند.

زلمی رسول، وزیرخارجه افغانستان
زلمی رسول، وزیرخارجه افغانستان

زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت: "درمساعی و اقدامات مان برای ایجاد فضایی عملی برای سرمایه گذاری، یکی از فکتورهای عمده که تاثیر مهمی بر سطح علائق سرمایه گذاران درافغانستان دارد، نگرانی امنیتی است. درحالی که این واقعیت دارد که درساحات معینی درافغانستان که وضعیت امنیتی دلخواه نیست، اما ما باید به یادآوریم که همین ساحات بخش کوچکی از کشور است. حکومت افغانستان درحالی برای اطمینان دادن از امنیت و مصونیت نفوس وزیربنا در افغانستان در سایربخش های کشور ادامه می دهد که برای اعاده امنیت کامل به تمام ولایات افغانستان دراین روند در تلاش جدی است."

اس ام کریشنا وزیرخارجه هند گفت کاهش قوای نظامی ناتو در سال 2014 نباید منجر به خلاء سیاسی یا امنیتی شود که تندروان دوباره آن را پر کند.

اس ام کریشنا، وزیر خارجه هند
اس ام کریشنا، وزیر خارجه هند

" درنهایت، ما احساس می کنیم سرمایه گذاری خارجی و انکشاف بخش خصوصی داخلی هردو می تواند در مقیاس کوچک وبزرگ نقش بازی کند. اجازه دهیم شرکت های تجارتی جایگزین قطعات نظامی شود و مدیران اجرایوی شرکتها جایگزین جنرال ها شود."

این کنفرانس قبل از جلسه توکیو دایر شده است که توقع می رود کشورهای کمک کننده به همکاری شان وحمایت مالی شان برای تقویت قوای امنیتی افغانستان تعهدکنند، حکومت داری را بهبود بخشند و به انکشاف بعد از خروج ماموریت جنگی قوای خارجی تا ختم سال 2014 ادامه دهد.

اما تحلیلگران اقتصادی مثل شنتی ماریت، پژوهشگر در انستیتوت مطالعات جنوب آسیا در پوهنتون ملی سنگاپور، معتقد هستند که اقتصاد به طور مستقیم متکی به امنیت است زیرا به نظر شنتی ماریت با نگاه به امنیت دراز مدت در افغانستان نمی توان تجارت را به عنوان یک جزء مستقل نگریست.

او می گوید باید امنیت یک جنبه مرتبط به انکشاف اقتصاد، تجارت باشد.

شنتی ماریت گفت: "آنچه طی یک دهه درافغانستان در عرصه امنیت شاهد بوده ایم منجر به ثبات در افغانستان نبوده است از این جهت باید مساعی به سوی اقتصاد تغییر یابد به این ترتیب است که مردم معیشت و شغل خواهند داشت. سرمایه گذاری در کشور خواهد بود و زمینه برای رشد وانکشاف سکتور خصوصی وجود خواهد داشت وهمچنین کاری دو جانبه بین بخش خصوصی و دولتی وجود خواهد داشت."

او درعین حال به موقعیت جغرافیایی افغانستان برای جلب سرمایه گذاری ها نیز اشاره می کند.

شنتی ماریت، پژوهشگر در انستیتوت مطالعات جنوب آسیا در پوهنتون ملی سنگاپور گفت: "در دراز مدت نیز افغانستان نیز به جنبه های اقتصادی ضرورت دارد زیرا به طور حیاتی در چهارراه آسیا وآسیای مرکزی است. این کشور منابع سرشار و بالقوه دارد که منفعت زیاد آن به مردم افغانستان می رسد."

کنفدراسیون صنایع هند، سازمان دهنده این کنفرانس دربیانیه یی گفته است " سرمایه معادن وهایدروژن افغانستان تنها درحدود سه تریلیون دالر است اما حمل ونقل کشور، زیربنای انرژی و فضای تنظیمی توجه تجدید شده را از طریق شراکت مبتکرانه خصوصی و دولتی دریافت می کند.

بیانیه افزوده است این جلسه بر معادن، زراعت، و زیربنا، تشبثات متوسط و کوچک، انرژی، مراقبت صحی، مالی، معارف وآموزش تمرکز خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG